Vyhlásenie predajcu o použitom softvéri

Základné informácie
Obchod s použitým softvérom podlieha špecifickým právnym požiadavkám, ako to určujú rozsudky Európskeho súdneho dvora (ESD, Rozsudok vo veci C-128/11 z 3.7.2012) a následne nemeckého spolkového súdneho dvora (Bundesgerichtshof – BGH, I ZR 129/08, júl 17, 2013; BGH I ZR 8/13, 11. decembra 2014) a v súlade s rozhodnutím švajčiarskeho súdu (kantonský súd – KG Zug, ES 2010 822, Výkonný príkaz zo 4. mája 2011). Za vhodných podmienok je predaj štandardného softvéru legálny (po vyčerpaní takzvaného distribučného práva) bez toho, aby bolo potrebné povolenie od držiteľa autorských práv. Podľa nemeckého spolkového súdneho dvora, kupujúci tohto takzvaného použitého softvéru získava zákonné právo používať softvér v súlade s jeho účelom.

Vyhlásenie predajcu
Spoločnosť Attila Gurányi – PCRESCUE, so sídlom: Plynárenská 17563/3E, 821 09 Bratislava-Ružinov a IČO: 44729057, zapísaná v Okresný úrad Šaľa Číslo živnostenského registra: 450-10627 (ďalej „Attila Gurányi – PCRESCUE“) sa týmto zaväzuje poskytnúť časovo obmedzenú záruku na faktúre uvedené softvérové produkty oproti zaplateniu ceny týchto produktov v plnej výške, a to za nasledujúcich podmienok:

Právna záruka
Spoločnosť Attila Gurányi – PCRESCUE prehlasuje, že pri nadobudnutí softvérových produktov od tretích osôb, tieto tretie osoby spoločnosti Attila Gurányi – PCRESCUE výslovne garantovali, že softvérový produkt(y) bol(y) zhotovený z legálneho zdroja a že právo nositeľa práv na rozširovanie rozmnoženín softvérového produktu bolo v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 autorského zákona (zákon č. 121/2000 Zb., v znení neskorších predpisov) vyčerpané. V dôsledku toho sú tieto rozmnoženiny softvérových produktov ďalej voľne prevoditeľné na ďalšie osoby. Softvérový produkt tak bol
spoločnosťou Attila Gurányi – PCRESCUE na vás prevedený na základe vyhlásenia o legálnom zdroji, ktoré jej tretie osoby poskytli. Softvérové produkty, ktoré sú predmetom tohto dokumentu, boli nadobudnuté v rámci právnych a regulačných rámcov Európskej únie. Nadobudnutie a prevod
licencií na softvér sa uskutočnili v súlade s platnými predpismi a rozsudkami Európskeho súdneho dvora týkajúcimi sa obchodu s použitým softvérom. Pokiaľ sa prevod softvérového produktu a jeho použitie (napriek vyhláseniu podľa tohto bodu) ukáže byť právne závadným, spoločnosť Attila Gurányi – PCRESCUE vám softvérový produkt vymení. Pokiaľ vám spoločnosť Attila Gurányi – PCRESCUE softvérový produkt nevymení, máte právo od zmluvy odstúpiť a kúpna cena produktu vám bude vrátená.

Záruka na produkt
Spoločnosť Attila Gurányi – PCRESCUE do 24 mesiacov po odovzdaní softvérového produktu (alebo pokiaľ právne predpisy vo vašom prípade stanovujú dlhšiu záručnú dobu, tak počas tejto dlhšej) garantuje, že pri inštalácii a prevádzkovaní softvéru (napríklad registrácia, aktivácia) nebudú existovať technické prekážky pre použitie softvérového produktu. Spoločnosť Attila Gurányi – PCRESCUE je povinná softvérový produkt vymeniť, a to v prípade výskytu takej chyby počas inštalácie a prevádzky softvéru, za ktoré nesie zodpovednosť. V prípade neúspešnej výmeny alebo nesplnenia požadovanej výmeny chybného produktu zo strany spoločnosti Attila Gurányi – PCRESCUE v takom prípade máte právo od zmluvy odstúpiť a kúpna cena produktu vám bude vrátená.

Použitie softvéru
Ak so spoločnosťou Attila Gurányi – PCRESCUE nie je výslovne dohodnuté inak, máte právo softvérový produkt nainštalovať v jednom okamihu len na jeden počítač, a jeho kópiu prevádzkovať a používať na vlastné účely. Výslovne vám nie je spoločnosťou Attila Gurányi – PCRESCUE  poskytované oprávnenie na to, aby ste na kópiu softvéru použili techniky reverzného inžinierstva (disasemblovali), prelomili, obišli na ňom uložené bezpečnostné opatrenia, dali softvérový produkt do prenájmu, lízingu alebo iného odplatného používania.

Rozhodné právo
Ak ste podnikateľským subjektom, ktorý používa softvérový produkt v rámci svojej obchodnej činnosti, smerodajné pre toto vyhlásenie je právo a príslušný súd podľa sídla autora tohto vyhlásenia, teda spoločnosti Attila Gurányi  – PCRESCUE

Tieto zákony a rozhodnutia súdov sú uvedené v pôvodnom dokumente a boli použité ako základ pre tento dokument.

• Rozsudok Európskeho súdneho dvora
(ESD) vo veci C-128/11 z 3.7.2012.
Odkaz na rozhodnutie ESD
• Rozhodnutie nemeckého spolkového súdneho dvora
(Bundesgerichtshof – BGH) I ZR 129/08 z 17. júla 2013.
Odkaz na rozhodnutie BGH
• Rozhodnutie nemeckého spolkového súdneho dvora
(Bundesgerichtshof – BGH) I ZR 8/13 z 11. decembra 2014.
Odkaz na rozhodnutie BGH
• Rozhodnutie švajčiarskeho kantonského súdu
(KG Zug) ES 2010 822, Výkonný príkaz zo 4. mája 2011.
Odkaz na rozhodnutie KG Zug
• § 14 ods. 2 autorského zákona
(zákon č. 121/2000 Zb., v znení neskorších predpisov).
Odkaz na autorský zákon